top of page

Algemene Voorwaarden
FAVOR'ite DANCE SPOT

ALGEMEEN

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Door het invullen van een inschrijvingsformulier voor de wekelijkse lessen, workshops, dansvoorstellingen of danskampen en het betalen van het lidgeld/toegangsgeld bevestig je je definitieve inschrijving. 

Lidgelden kunnen gedeeltelijk of geheel teruggestort worden enkel mits voorleggen van een medisch attest. 

Bij een eventuele virus crisis of lockdown wordt er automatisch overgeschakeld op online lessen. Dit is geen reden tot terugbetaling van het lidgeld gezien de lessen blijven doorgaan.

Welk bedrag wordt terugbetaald (in de vorm van een tegoedbon), wordt enkel en alleen bepaald door het bestuur en is definitief.

Indien een gedeeltelijke of volledige terugbetaling gebeurt zoals hiervoor beschreven, wordt steeds een administratiekost van € 30 afgehouden, voor de reeds gemaakte kosten.

Toegangsgelden van dansvoorstellingen worden niet terugbetaald of omgeruild.

Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt binnen de vooropgestelde termijnen. Indien deze betaling niet tijdig gebeurt, wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd.

INDELING GROEPEN

De leerlingen van wedstrijdteams of showteams worden in groepen ingedeeld door de docent(en). 

Deze indeling wordt gedaan op basis van de prestaties, hun kennis en de vorderingen. Hierover wordt beslist door de docent, deze beslissing is onaanvechtbaar.

De groepsindeling wordt elk jaar gerevalueerd door de docenten na de auditie.

De hobby-danslessen staan open voor alle leerlingen van de vooropgestelde geboortejaren.

DE LESSEN

De leerlingen dienen op tijd naar de les te komen (min 5 minuten vooraf), zodat zij op het aangegeven tijdstip de les kunnen aanvatten.

De instructies van de docenten worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. 

De docenten zijn gemachtigd elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen.

De leerlingen en ouders zijn respectvol ten aanzien van de docenten, bestuursleden en de andere leerlingen. Pesten en geweld (verbaal als fysiek) wordt niet toegestaan.

 

Het is niet toegelaten te eten tijdens de lessen.

Kauwgom is ten strengste verboden.

Water en sportdrank is toegestaan wanneer de docenten dit nodig achten.

Dans is heel leuk, maar vraagt ook om discipline. Als je een les verzuimt, mis je een stuk techniek, routine en repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. 

Kan je een keer echt niet komen, dan vinden de docenten het fijn als je dit even per email (info@favoritedancespot.be) laat weten of in de juiste whatsapp groep.

Bij blessures die het dansen verhinderen, is het aangewezen om de lessen passief te volgen. 

Wie door herhaaldelijke onrechtmatige afwezigheid achterop raakt of de groep in hun ontwikkeling tegenhoud, kan de toegang tot de lessen of een bepaald optreden worden ontzegd of heringedeeld worden in een andere groep.

Tijdens de lessen en repetities mogen ouders of begeleiders de danszaal niet betreden, tenzij de docent dit toestaat.

Bij de start van het dansseizoen proberen we steeds alle lessen die we voorzien hebben in ons lessenrooster te laten doorgaan, maar we hanteren wel een minimum aantal inschrijvingen van 6 cursisten. 

Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden we het recht om de les te annuleren. 

Het lesgeld wordt dan terugbetaald, of u kan een andere les in de plaats volgen.

Uit veiligheidsoverwegingen behoudt FAVOR’ite Dance Spot zich het recht voor om het maximum aantal inschrijvingen voor een discipline en/of lesuur vast te leggen. De datum van betaling van het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum.

KLEDIJ

Tijdens de lessen klassiek ballet wordt een strakke dot gedragen. 

Losse haren worden met spelden naar achter vastgezet.

Tijdens alle andere lessen wordt het haar opgebonden gedragen. 

De naam van de kinderen moet in de kledij worden gezet, om zo verlies te beperken. Verloren goederen worden verzameld in een daartoe voorziene box. 

Indien zij na een maand niet zijn opgevraagd, worden ze weggegeven aan een organisatie. Je danst op blote voeten, kousen, balletsloefen of in sportschoenen die niet buiten worden gedragen!

FAVOR’ite Dance Spot is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van persoonlijke goederen. 

Dit geldt zowel in de dansschool, in de kleedkamer als in de lounge. Enkel waardevolle spullen zijn toegelaten in de danszaal. Alle andere spullen blijven in de kleedkamer. 

VERZEKERING

De verzekeringsmaatschappij dient bij ongeval binnen de 24 uur ingelicht te worden. Dit gebeurt via de docenten en het bestuur van FAVOR’ite Dance Spot. 

Gebeurt dit niet tijdig, komt de verzekering niet meer tussen. 

Bij het hervatten van de lessen na een ongeval dient een doktersattest voorgelegd te worden die de geschiktheid aantoont.

Tijdens het lesuur is het elk lid verboden zonder toelating van de docent de danszaal te verlaten. Tijdens een eventuele pauze mag het lid het gebouw niet verlaten.

De nooduitgangen moeten steeds vrij gehouden worden.

INFRASTRUCTUUR & VEILIGHEID

De minderjarige leerlingen moeten worden begeleid tot in de dansschool door hun ouders, zodat bij ziekte of noodgevallen er geen kinderen alleen voor de deur staan. 

Leerlingen mogen tijdens de lessen de danszaal enkel verlaten met toestemming van de docent. Ouders mogen de dansruimte niet betreden zonder toestemming.

Ook na de dansles dient de danser opgehaald te worden in de dansschool. 

Kinderen mogen de dansschool niet alleen verlaten, ze mogen niet alleen op straat lopen. Indien de kinderen dit wel doen, is dit enkel mits toestemming en onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s).

Er geldt een algemeen rookverbod binnen de gebouwen. 

Het gebruik van om het even welk stimulerend middel, wanneer hiervoor geen medisch attest bestaat, is verboden.

De leerlingen houden de kleedkamers en danszaal proper. 

Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilnisbakken. 

Na de lessen worden de kleedkamers en zaal opgeruimd. 

Verloren goederen worden verzameld in een daartoe voorziene box. Indien zij na een maand niet zijn opgevraagd, worden ze weggegeven aan een organisatie.

AANSPRAKELIJKHEID

FAVOR’ite Dance Spot is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de dansschool.

Onze dansers zijn na betaling van het lidgeld wel verzekerd voor lichamelijk letsel dat zich voordoet tijdens de danslessen.

ORDE & TUCHTMAATREGELEN

Wanneer een lid (of de ouders, familie en sympathisanten) van FAVOR’ite Dance Spot de voorwaarden in dit reglement niet naleeft en/of de goede werking van de dansschool verstoort, zijn er verschillende maatregelen die toegepast worden. 

 

Deze zijn, in de volgorde waarin ze worden toegepast:

  • Een waarschuwing: een mondeling waarschuwing van de docent.

  • Een schriftelijke melding aan de ouders van het lid: dit kan zowel via brief als via mail, door de docent.

  • Een aanmelding bij het bestuur: door de docent aan de bestuursleden wanneer het gedrag van het lid (of de familie, ouders of sympathisanten) aanhoudt, ondanks de voorgaande maatregelen, zijn er een aantal sancties die genomen kunnen worden. Deze sancties zijn:

  • Een schorsing: d.w.z. dat het desbetreffende lid voor een bepaalde periode de lessen/activiteiten van de FAVOR’ite Dance Spot niet mag volgen.

  • Een uitsluiting: d.w.z. dat het desbetreffende lid definitief uit FAVOR’ite Dance Spot wordt verwijderd.

De docent en/of bestuurslid brengt het bestuur via aanmelding op de hoogte van het wangedrag van het lid (of ouders, familie en sympathisanten). 

Het bestuur beoordeelt de situatie en beslist de tuchtmaatregel die aan het betrokken lid zal voorgelegd worden. De tuchtmaatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het gesanctioneerde lid ter kennis gebracht. 

De tuchtmaatregel is onmiddellijk van kracht. Deze sanctie is onaanvechtbaar.

PRIVACY

De leerlingen en de ouders van de minderjarigen geven met de ondertekening van dit reglement hun toestemming om afbeeldingen en video’s waarvan hun kind deel uit maakt te mogen gebruiken ter promotie of commercialisatie van FAVOR’ite Dance Spot.

Dit kan gebeuren via verschillende kanalen, zoals sociale media als facebook, instagram, onze website en andere sociale media kanalen die in de toekomst worden gebruikt door de dansschool.

Ook kunnen er foto’s van uw zoon of dochter op een affiche of flyer gebruikt worden.

 

Je e-mailadres wordt in een lijst geplaatst dat enkel wordt gebruikt ter promotie van evenementen georganiseerd door FAVOR’ite Dance Spot.

De gegevens van de leerlingen worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is om de werking van de dansschool te garanderen (verzekering, wedstrijdorganisaties,…).

WEDSTRIJDTEAMS/SHOWTEAM

De leerlingen die deel uitmaken van een wedstrijdteam moeten een aantal lessen volgen bovenop de geselecteerde lessen. 

  • FAVOR’ite KIDS COMPANY: choreografie les + ballet les + modern les

  • FAVOR’ite Junior Company: choreografie les + ballet les + modern advanced les

  • FAVOR’ite Adult Company: choreografie les + ballet les + modern advanced les

  • FAVOR’ite Showteam: Showteam les + 1 technische les naar keuze + 1 urban les naar keuze

De hierboven vermelde voorwaarden zijn vooraf doorgegeven aan de ouders en leerlingen. Dansers die deelnemen aan wedstrijden moeten in het bezit zijn van hun basis-kit vb. schmink, dotspelden, veiligheidsspelden, stevige haarrekkers in eigen haarkleur, huidkleurig ondergoed….

 

FAVOR’ite Dance Spot is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van persoonlijke goederen. Dit geldt zowel in de dansschool, in de kleedkamer, in de lounge als op verplaatsing, op wedstrijden of op externe trainingen.

Deelname aan buitenlandse wedstrijden/stages gebeuren op eigen risico m.a.w. bij deelname aan buitenlandse wedstrijden/stages is FAVOR’ite Dance Spot niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor ongevallen, schade, verlies,…zij zijn wel verzekerd tijdens het wedstrijdevenement zelf.

De dansers die deelnemen aan wedstrijden moeten zelf instaan voor de kosten die dit met zich meebrengt, o.a. inschrijvingsgeld, vervoerskost,…

De keuze voor het deelnemen aan solo’s, duo’s of teams is de taak van de docent. 

Hij/zij zal beslissen wie hier klaar voor is en de desbetreffende ouders aanspreken.

De leerlingen die geselecteerd zijn voor een wedstrijd en deze deelname aanvaarden zijn verplicht alle repetities te volgen.

De dansers die deel uitmaken van de teams mogen geen deel uitmaken van andere wedstrijd en/of showteams binnen dezelfde categorie/dansstijl. 

Zij zijn namelijk het uithangbord van onze dansschool.

Ook ouders maken deel uit van het wedstrijdteam en dienen zich in te zetten voor de vereniging en de wedstrijdgroep. 

Het is niet mogelijk dit engagement van je zoon/dochter passief te beleven. Dit wil zeggen actief deelnemen aan inzamelacties, supporteren op de wedstrijden ect. 

De deelname aan buitenlandse wedstrijden is een beslissing van de coach en ouders. Deze beslissing wordt genomen op een democratische wijze. 

Het is toegestaan dat de coach beslist om met een deel van het team deel te nemen, nl de ouders die deel willen nemen.

De kosten die een deelname aan buitenlandse wedstrijd met zich mee brengt, wordt gedragen door de ouders van de deelnemende kinderen.

DANSVOORSTELLINGEN

Elk jaar organiseren we een dansvoorstelling. 

De repetities gaan door op 14 en 15 mei 2025, de shows gaan door op 16, 17, 18 mei 2025. Dit allemaal in De Grote Post te Oostende.

Gezien hier veel tijd en geld in steekt, willen we de ouders vragen om uiterlijk 30 januari 2025 te laten weten als je NIET kan deelnemen aan de voorstelling (info@favoritedancespot.be). 

Hebben we op deze datum niets vernomen, dan gaan we er van uit dat de danser zal deelnemen en gaan we over tot aankopen van de kostuums. 

Indien je later nog annuleert voor deelname is er een kost van €10 als (gedeeltelijke) vergoeding van de aangekochte kostuums (met uitzondering van ziekte met medisch attest).

AFSLUITER

Het bestuur van FAVOR’ite Dance Spot kan steeds inbreuken op dit reglement of enige andere onaanvaardbare handelingen van de leerlingen en/of de ouders, zowel binnen als buiten de vereniging, bestraffen met een tijdelijke of permanente uitsluiting. Deze beslissingen zijn onaanvechtbaar. 

Leden, maar ook ouders, die door hun gedrag of uitlatingen de goede werking en het doel van FAVOR’ite Dance Spot in gedrang brengen kunnen gesanctioneerd worden.

De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement.

bottom of page